Đăng kí hội viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN ĐĂNG KÝ

 Tham gia Liên chi Hội CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT

 

Kính gửi: Ban vận động thành lập Liên chi Hội Chỉnh hình răng mặt Tp HCM

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động của Liên Chi Hội Chỉnh hình răng mặt Tp HCM tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này để đăng ký tham gia Hội.

 

  1. Họ và tên:…………………………………………………………Giới tính: …………………
  2. Sinh ngày:………………….. ………………….……………………………………………………
  3. Số CMND: ………………………………………………………………………………………
  4. Bằng cấp/ học vị (nếu có)…………..……………………………………………………………
  5. Bằng/ Chứng chỉ CHRM: ………………………………………………………………………
  6. Nơi làm việc:……………………………………………………………………………………
  7. Điện thọai:…………………………………E mail:…………………………………………
  8. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

Trân trọng đề nghị Ban vận động thành lập Liên chi Hội Chỉnh hình răng mặt Tp HCM xem xét, đồng ý để tôi tham gia Hội.

  …., ngày … tháng … năm …
NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

(Chữ ký)
Họ và tên

 

Hoặc tải mẫu đơn đăng ký tại đây!

Loading...